Hiragana "tu/tsu"

0436.gif

Stroke order: (MOV)

Printed form:

Reading: tu/tsu

Usage Examples:
きつつき (kitutuki/titsutsuki) woodpecker
つかう (tukau/tsukau) to use


[Home]