Katakana "tu/tsu"

0536.gif

Printed form:

Reading: tu/tsu

Usage Examples:
ツイン (tuin/tsuin) twin
バケツ (baketu/baketsu) bucket

 

[Home]